Projekt česko-polská spolupráce se ZŠ

7. září 2021VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
 
ANOTACE PROJEKTU
Do projektu budou zapojeny 4 základní školy městského obvodu MOaP a škola z města Racibórz. Projekt bude zaměřen na zdravý životní styl u dětí druhého stupně ZŠ. Prostřednictvím naplánovaných aktivit budou žáci zapojeni do sportovních aktivit – lyžování, sportovní olympiáda, nordic walking, apod. Do projektu budou zapojeny také přednášky týkající se zdravého životního stylu, tvorba správného jídelníčku, žáci si budou monitorovat a zapisovat své sportovní výkony.
 
JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?
Projekt řeší aktuální problém mladé generace, která ve většině případů postrádá základní návyky týkající se zdravého životního stylu. Nezdravý způsob života, nedostatek pohybu, případně špatný pohyb, špatné stravování, atd., to jsou všechno příznaky současné generace.
Projekt "Výchova ke zdraví" přispěje ke zlepšení životního stylu žáků zapojených škol a také k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými školami jak na úrovni pedagogů, tak i na úrovni žáků.
 
JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU?
Příčinou problému je samotné nastavení současné společnosti, která je uspěchaná, s čímž souvisí i neznalost základních návyků zdravého životního stylu. V rámci školní výuky je snaha o zapojování tohoto tématu, ale ve většině případů je toto nedostatečné či neefektivní. tento projekt je snahou o nápravu nebo alespoň nastínění účastníkům základních principů, a to v rámci aktivit jim blízkých.
 
CO JE CÍLEM PROJEKTU?
Projekt si stanovuje několik cílů. Jednak je to další prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami – poznávání česko-polského pohraniční prostřednictvím vzájemných setkávání a výměny zkušeností žáků i pedagogů. Žáci základních škol prostřednictvím projektu poznají život a zvyklosti svých protějšků z druhé strany hranice a naváží na nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem", "Po stopách historie česko-polského pohraničí", „Tanec bez hranic“ a „Mezilidská komunikace“.
Primárním cílem poté bude zvýšení povědomí a osvěta na téma zdravý životní styl u dětí druhého stupně ZŠ. Prostřednictvím naplánovaných aktivit budou žáci zapojeni do sportovních aktivit – lyžování, sportovní olympiáda, nordic walking, apod. Jedná se o jim blízké aktivity, které jsou zároveň zdravému životnímu stylu přínosné. Do projektu budou zapojeny také přednášky týkající se zdravého životního stylu, tvorba správného jídelníčku, žáci si budou monitorovat a zapisovat své sportovní výkony do jednoduchých deníků a pracovních listů. Tento ústřední motiv projektu bude dále doplněn o doprovodné společenské aktivity.
 
 
JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y?
Očekávanou změnou je, že si zapojení žáci osvojí základní návyky a postupy týkající se zdravého životního stylu. Naučí se měřit a pracovat s tělesnými hodnotami, vést si deník sportovních výkonů, sestavovat si jídelníček, dle jejich potřeb a požadavků, osvojí si nové sportovní techniky a obecně sporty, naučí se něco o zdravovědě, základní prvky správné chůze, cvíčení, atd.
Prostřednictvím tohoto projektu navíc očekáváme, že se o další úroveň posune i spolupráce a vztahy mezi zapojenými školami. Po dvou společných projektech z minulého a dvou projektech z aktuálního programovacího období jsou mezi zúčastněnými školami vytvořeny nadstandardní vztahy, které je třeba dále rozvíjet.
 
JAKÉ AKTIVITY V PROJEKTU BUDOU REALIZOVÁNY?
Projekt je složen z celkem 5 klíčových aktivit (a KA0 jakožto přípravy projektu), přičemž KA4 je zaměřena pouze na pedagogy jednotlivých partnerských škol, další aktivity jsou poté již zaměřeny na samotné žáky. V rámci KA4, která je zaměřena na pedagogy zapojených škol, dojde k prohloubení spolupráce pedagogů, kteří budou společně pracovat a vyhodnocovat naměřené hodnoty z průběhu realizace KA2 a KA3. Cílem tohoto vícedenního setkání je připravit podklady pro KA5, zhodnotit průběh předchozích aktivit, zároveň si vyměnit aktuální zkušenosti z obou stran hranice a také začít pracovat na dalším společném projektu.
 
0.           Příprava projektu
1.           Řízení projektu
2.           Mé zdraví v mých rukou
3.           Učíme se zdravě žít
4.           Setkání pedagogů
5.           Zakončení projektu v Polsku
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
Cílovou skupinou projektu jsou žáci 5 základních škol (4 českých a 1 polské) ve věku 13 - 15 let (6. a 8. třídy ZŠ). Z každé zapojené české školy se bude aktivit účastnit 15 žáků a 2 pedagogové. Z Polska to bude 40 žáků a 6 pedagogů na KA2 (v každém turnuse 20 + 3) a 30 žáků a 3 pedagogové na KA3. Celkově bude do projektu zapojeno 100 žáků a 14 pedagogů.
Níže je uveden rozpis počtu účastnících se osob dle jednotlivých aktivit a národností:
 
KA2 – 118 osob - z toho 100 žáků a 14 pedagogů (60 CZ žáků + 40 PL žáků; 8 CZ pedagogů + 6 PL pedagogů) + 2 zdravotníci + 2 noční dozory (1 zdravotník + 1 noční dozor na jeden turnus pobytu)
KA3 – 105 osob - z toho 90 žáků a 11 pedagogů (60 CZ žáků + 30 PL žáků; 8 CZ pedagogů + 3 PL pedagogové) + 2 zdravotníci + 2 noční dozory
KA4 – 12 osob (8 CZ pedagogů + 4 PL pedagogové)
KA5 – cca 30 osob – všichni zapojení pedagogové, zástupci žáků, vedení škol, vedení města a městského obvodu, atd. 
 
JAK BUDE ZAJIŠTĚNA UDRŽITELNOST PROJEKTU?
Po ukončení realizace projektu očekáváme, že zapojené základní školy budou reflektovat zkušenosti získané z projektu v organizaci projektů navazujících. Jednat se může o projekty vlastní, organizované samotnými školami na vlastní náklady nebo opět o projekty partnerské s využitím získaných kontaktů a za organizační pomoci městského obvodu.
Udržitelnost bude zajištěna i propagační činností a povinnou publicitou výstupů projektu – od článků v tisku a na webu až po označení hmotných výstupů projektu povinnou publicitou, která bude na daný projekt odkazovat, informovat o něm a přenášet inspiraci na jiné školy nejen v Ostravě.
 
Žáci si budou zároveň v průběhu projektu zaznamenávat hodnoty svých sportovních výkonů, respektive tělesné aktivity, takže mohou v průběhu času porovnávat, a to i po skončení projektu s časovým odstupem. Je zde také předpoklad, že získané zkušenosti budou ve svém soukromém osobním životě dále využívat, respektovat zdravý životní styl a pokračovat v osvojených postupech.
 
Financování projektu bude ukončeno spolu s ukončením fyzické realizace projektu. Kontrolu udržitelnosti výstupů a výsledků projektu po ukončení fyzické realizace bude mít na starosti ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.
 
PARTNERSKÝ PROJEKT
 
„Wychowanie do zdrowia”
 
Projekt "Wychowanie do zdrowia" je zrcadlovým projektem, který si klade stejné cíle a je určen pro stejnou CS, jako CZ projekt "Výchova ke zdraví". PL strana realizuje KA2 a KA5 zahrnuté do projektu " Výchova ke zdraví " a na tyto žádá o finanční podporu.
 
Klíčové aktivity:

KA1 Řízení projektu
 
Po schválení projektu proběhne první koordinační schůzka všech zapojených partnerů – dle schválení projektu se bude jednat pravděpodobně o srpen/září 2020. Společně dojde k upřesnění harmonogramu projektu, nastavení všech aktivit, zajištění povinné publicity projektu ze strany všech partnerů (webové stránky, nástěnky ve školách s informacemi o projektu, tisk), rozdělení úkolů koordinátorům atd.
 
Tato aktivita není určena pro konkrétní cílovou skupinu, avšak umožňuje realizaci dalších 4 klíčových aktivit.
 
Hlavní milníky KA1:
Realizovaný projekt
25ks fitness náramků 
 
KA2 Mé zdraví v mých rukou
 
První aktivita projektu určená pro žáky a jejich pedagogy se uskuteční jako dva týdenní turnusy v Polsku, v oblasti Beskyd. Aktivita s názvem „Mé zdraví v mých rukou“ připomene účastníkům, že naše zdraví do značné míry závisí na nás samých, naší fyzické aktivitě a vyvážené stravě, jakož i na dalších faktorech, na které máme vliv - závisí na naší každodenní činnosti. V rámci dvou pětidenních pobytů (na každém budou jiní účastníci – 2 české školy + polská) se účastníci seznámí se zásadami zdravého životního stylu, tj. dopadem správné výživy, fyzické aktivity a dalších faktorů na lidské zdraví a pohodu. Každý den se budou účastnit rekreačních a sportovních aktivit - jízda na kolech, nordic walking, plavání a další sporty, během kterých budou měřit svou každodenní fyzickou aktivitu pomocí fitness náramků a zaznamenávat naměřené hodnoty do deníků. Kromě toho budou organizovány integrační a sociální aktivity za účelem posílení vzájemné integrace, překonání jazykových a kulturních překážek a navázání vzájemných přátelství. Na aktivitě bude zajištěn zdravotník s patřičnou certifikací dle polských standardů a noční dozor, který je pro žáky v tomto věku nezbytný.
 
Tuto aktivitu organizačně zajišťuje polský partner – program budou koordinovat a řídit zástupci polské školy. Česká strana hradí svou dopravu, zdravotníky, noční dozor a pojištění českých účastníků.
 
Klíčová aktivita je určena celkem pro 118 osob ve dvou turnusech (100 žáků a 14 pedagogů (60 CZ žáků + 40 PL žáků; 8 CZ pedagogů + 6 PL pedagogů) + 2 zdravotníci + 2 noční dozory (1 zdravotník + 1 noční dozor na jeden turnus pobytu).
 
Hlavní milníky KA2:
Aktivita
60 CZ žáků
40 PL žáků
8 CZ pedagogů
6 PL pedagogů 

KA3 Učíme se zdravě žít
 
Cílem týdenního pobytu (pouze 1 turnus, kde budou všichni účastníci najednou) bude navázat na pobyt v Polsku, a to zejména v rozvoji získaných znalostí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoje pohybových dovedností – pokračování ve vedení deníků, monitorování výkonů, dodržování jídelníčku, apod. Hlavní sportovní aktivitou bude lyžování (lyžovat se bude 3 dny v týdnu – úterý-čtvrtek). Sportovní aktivita bude doplněna o společenské aktivity (výlet po okolí, společenské hry, atd.) a také vzdělávacími bloky (např. přednáška horské služby, účast rekreologů z Ostravské univerzity, apod.). Během sportovních aktivit si žáci budou opět, stejně jako na KA2, měřit svou každodenní fyzickou aktivitu pomocí fitness náramků a zaznamenávat naměřené hodnoty do deníků.
Na aktivitě budou zajištěni zdravotníci (2 osoby) s patřičnou certifikací a noční dozor (2 osoby), který je pro žáky v tomto věku nezbytný.
 
Tuto aktivitu organizačně zajišťuje městský obvod MOaP – program budou koordinovat a řídit zástupci českých ZŠ. Polská strana hradí dopravu a pojištění polských účastníků.
 
Klíčová aktivita je určena celkem pro 106 osob (90 žáků a 12 pedagogů (60 CZ žáků + 30 PL žáků; 8 CZ pedagogů + 3 PL pedagogů) + 2 zdravotníci + 2 noční dozory.
 
Hlavní milníky KA3:
Aktivita
60 CZ žáků
30 PL žáků
8 CZ pedagogů
3 PL pedagogů 

KA4 Setkání pedagogů
 
Na třídenním pobytu si kolegové řad pedagogů z CZ a PL vyhodnotí výsledky průběhu dvou předchozích aktivit v ČR a v Polsku a společně zpracují a připraví podklady pro závěrečné setkání projektu. V rámci KA4, která je zaměřena na pedagogy zapojených škol, dojde také k prohloubení spolupráce pedagogů, kteří budou společně pracovat a vyhodnocovat naměřené hodnoty z průběhu realizace KA2 a KA3. Cílem tohoto vícedenního setkání je připravit podklady pro KA5, zhodnotit průběh předchozích aktivit, zároveň si vyměnit aktuální zkušenosti z obou stran hranice a také začít pracovat na dalším společném projektu.
 
Tuto aktivitu organizačně zajišťuje městský obvod MOaP – program budou koordinovat a řídit zástupci českých ZŠ. Polská strana hradí dopravu polských účastníků.
 
Klíčová aktivita je určena celkem pro 12 osob – 8 pedagogů z ČR a 4 pedagogů z Polska.
 
Hlavní milníky KA4:
Aktivita
8 CZ pedagogů, 4 PL pedagogů 

KA5 Zakončení projektu v Polsku
 
Zakončení projektu se uskuteční v Ratiboři ve formě konference za účasti účastníků projektu a pozvaných hostů, tj. zástupců městských úřadů, ředitelů škol, vedoucích a koordinátorů projektů, učitelů a studentů PL a CZ. V programu konference je plánováno shrnutí výsledků současného projektu a shrnutí 9 let spolupráce partnerů při realizaci 5 společných projektů. Bude uspořádána výstava fotografií zahrnující všechny předchozí projekty, včetně aktuálního, a budou představeny výstupy předchozích projektů, opět včetně aktuálního. Program bude připraven ve spolupráci s českým projektovým manažerem a českými učiteli, mimo jiné během KA4.
Tuto aktivitu organizačně zajišťuje polský partner – program budou koordinovat a řídit zástupci polské školy ve spolupráci s českými partnery. Česká strana hradí svou dopravu a pojištění českých účastníků.
 
Klíčová aktivita je určena celkem pro cca 100 osob (všichni zapojení pedagogové, zástupci žáků, vedení škol, vedení města a městského obvodu, atd.).
 
Hlavní milníky KA5:
Aktivita
100 účastníků KA5 
1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu
Pro projekt "Výchova ke zdraví" byl výběr parterů zvolen v návaznosti na předchozí společně realizované projekty, a to: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který je žadatelem, 4 základní školy, a to Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, Základní škola Ostrava, Gajdošova 9/388, příspěvková organizace, Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, zahraniční žadatel Miasto Raciborz a Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu tak, aby přeshraniční spolupráce na sebe kontinuálně navazovala.
 
Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu
 
Všechny zainteresované subjekty se podílely na společné přípravě projektu, která byla započata již v průběhu realizace předchozího projektu „Mezilidská komunikace“. V prosinci 2018 proběhla první koordinační schůzka. Koordinační schůzky byly organizovány nepravidelně dle potřeby (na základě iniciativy projektového manažera či koordinátorů projektu). V rámci koordinačních schůzek se jednotlivé základní školy domluvily na cíli projektu, účelu projektu, rozdělení aktivit (včetně náplně aktivit), počtu účastnících se osob a harmonogramu projektu. Specifikace návrhů, které byly prezentovány na koordinačních schůzkách, byly dále doplňovány prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace. Dokládáme zápisy a prezenční listiny ze 2 koordinačních schůzek.
 
 
Popište, jak je projekt společně realizován
 
Na základě koordinačních schůzek se partneři projektu dohodli na společné realizaci jednotlivých dílčích aktivit. S definitivní platností byl ustálen konečný počet klíčových aktivit projektu na 5 – na KA1 se podílejí všichni zapojení partneři. Z těchto 5 aktivit budou 2 aktivity organizovány českými partnery (jedná se o KA3, KA4) na území České republiky a 2 aktivity budou organizovány a koordinovány polským partnerem v Polsku (jedná se o KA2 a KA5). Každá aktivita náleží výlučně do kompetencí partnera, který za ní organizačně zodpovídá (zajišťuje nákup pomůcek, vybavení, externí služby atd.).
 
 
Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů
 
Na projektu "Výchova ke zdraví" se personálně podílí partneři z obou stran hranice na základě společného rozhodnutí během přípravy projektu. Organizačně se realizační tým projektu dělí na český a polský. Česká část je zastoupena zaměstnanci žadatele a českých partnerů (SMO, MOb MOaP, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Gajdošova, ZŠ Matiční, ZŠ a MŠ Ostrčilova) a organizačně zodpovídá za realizaci KA3 a KA4. Polská část organizačně a finančně zodpovídá za realizaci KA2 a KA5. Městský obvod MOaP koordinuje český realizační tým a finančně a organizačně odpovídá za českou část projektu.
 
 
Popište, jak je zajištěno společné financování projektu
 
Projekt "Výchova ke zdraví" je projektem typu typ B - partnerský. Administraci české části projektu včetně jejího finančního zajištění převzal městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Administraci polské části projektu včetně finančního zajištění má na starost Město Ratiboř, respektive Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.
 
 
1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu
 
Projekt je předkládán žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP, zřizovatelem 4 ZŠ, které se stávají partnery uvedeného projektu spolupráce se zahraničním žadatelem Miasto Raciborz, který je zároveň zřizovatelem partnerské školy. Projekt navazuje na již dříve realizované projekty všech partnerů, naposledy se jednalo o projekt zaměřený na mezilidskou komunikaci realizovaný v roce 2018. Přeshraniční spolupráce stálých partnerů se každoročně rozšiřuje o nové oblasti, kdy v roce 2013-2014 v rámci projektu "Přes hranice za sportem" byla rozvíjena spolupráce mezi školami v oblasti sportu, v roce 2014 navázala pak dalšími aktivitami v podobě projektu "Po stopách historie česko-polského pohraničí". Tento nový projekt si klade za cíl dál prohloubit spolupráci mezi partnery a zvýšit povědomí žáků o zdravém životním stylu prostřednictvím sportu a dalších aktivit.
 
 
 
2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí
 
Spolupráce partnerů na obou stranách hranice přispívá k rozvoji přeshraničních kontaktů, realizace společných zájmových činností pomáhá odstraňovat zejména jazykové bariéry a umožňuje navázat možná nová přátelství mezi dětmi České republiky a Polska, které žijí v regionu v blízkosti hranic obou států. Předcházející projekty "Přes hranice za sportem", "Po stopách historie česko-polského pohraničí", „Tanec bez hranic“ a „Mezilidská komunikace“ ukázaly, že pedagogové i žáci jsou schopni spolu navzájem spolupracovat a komunikovat. Žáci se při jednotlivých aktivitách, bez ohledu na jazykovou bariéru, promíchali, sportovali spolu a komunikovali. Očekáváme, že v rámci realizace nového projektu se již tak pevné vazby mezi partnery prohloubí. Právě díky těmto vazbám je realizován tento projekt - protože základní školy a Szkoła Podstawowa nr 1 si realizaci projektu iniciovali de facto sami.
 
 
3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám?
 
Vzhledem k tomu, že aktivity připravovaného projektu česko-polské spolupráce jsou vytyčeny se stejnou obsahovou náplní a realizovány na obou stranách hranice, je dopad aktivit projektu pro cílovou skupinu stejný. Přeshraniční spolupráce založená na organizaci a následné realizaci společných aktivit žáků stejného věku a pedagogů je optimální pro poznání jazyka, kultury a národních odlišností obou partnerů.
 
 
4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území?
 
Všichni partneři, na české i polské straně, spolu spolupracují již delší dobu, a to především prostřednictvím projektů přeshraniční spolupráce. Na základě vzájemných zahraničních dohod uzavřených pro realizaci projektů a dlouhodobých společných setkávání získávají partneři česko-polské spolupráce propagaci, zvyšují svoji prestiž a rozvíjejí spolupráci v příhraničí. Výstupy projektu navíc budou podpořeny dostatečnou mírou publicity (veřejnost, rodiče atd.), která zajistí šíření povědomí o projektu v dopadovém území.
 
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 2227x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace