Výuka

4. září 2023

Na naší škole vzděláváme žáky podle vlastního školního programu, na jehož tvorbě se podíleli pedagogové naší školy. Průběžně je doplňován a přizpůsobován aktuální situaci. Poslední korekce proběhla v září 2021. Tento program byl vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu vydaného ministerstvem školství, který je závazný pro všechny typy základních škol. Snažili jsme se, aby se v tomto dokumentu odrážely výchovně vzdělávací strategie specifické pro naši školu.

Nově jsme zavedli Výchovu ke zdraví, jako samostatný předmět, který má za cíl dát žákům přehled o základech podpory zdraví. Žáci jsou vedeni k uvědomění si odpovědnosti za vlastní život a také k tomu, že zdraví není pouze fyzické, ale také psychické, sociální a duchovní. Při výuce si žáci osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech.

Další nový předmět nese název Grafika a multimédia. Je zaměřen na počítačovou grafiku a zpracování multimediálního obsahu. Žáci jsou vedeni k vyhledávání vhodných ICT nástrojů, využití internetu i algoritmizaci úloh.


 Snahou všech pedagogů naší školy je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Našim cílem je rozvíjet osobnost každého žáka školy tak, aby byl schopen samostatně logicky myslet, svobodně se rozhodovat a aby uměl komunikovat s lidmi. Vytváříme žákům podmínky pro další vzdělávání, aby byli využitelní na trhu práce nejen v rámci naší republiky, ale také v zemích Evropské unie.
Snažíme se žákům zajistit pohodové a bezpečné školní prostředí, které podněcuje jejich tvořivost a aktivitu. Nezapomínáme ani na žáky s diagnostikovanými specifickými poruchami učení a v neposlední řadě poskytujeme prostor také žákům talentovaným, kterým vytváříme prostor pro svou realizaci a růst.

Škola je zaměřena na:
- výpočetní techniku 
- kvalitní výuku cizích jazyků s rodilým mluvčím 
- výuku tělesné výchovy 
- rozvíjení uměleckých oborů- hudebního, výtvarného i keramického
- environmentální výchovu
- zdravý životní styl
- pracovní činnosti
 
Hlavní důraz při naplňování námi stanovených cílů klademe na to, aby:
- žáci chodili do školy rádi
- mohli otevřeně vyjadřovat své názory
- naše škola byla otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a naši práci zájem
- se nám podařilo vytvořit prostředí pro žáky, ale i učitele, kde existuje vzájemná důvěra a respektování jeden druhého na   základě demokratických pravidel
- naše škola byla místem i pro mimoškolní aktivity žáků
 
Snažíme se:
- zavádět do výuky efektivní metody práce, vést žáky k týmové spolupráci, vzájemné pomoci a respektování jeden druhého
- učit žáky využívat informační technologie, používat výpočetní techniku ve většině předmětů, učíme je pracovat s informací a informačními zdroji a využívat  online aplikací
- posílit výuku cizích jazyků s důrazem na komunikaci
- vést žáky k rozvoji tělesné zdatnosti, zdravému způsobu života a fair play
- budovat u žáků ekologické myšlení, šetrný a správný vztah k přírodě a ke všemu živému

Vyučující dle předmětů

Organizace školního roku

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 43282x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace