Výchovný poradce

1. září 2020

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Jitka Magincová
 

Konzultace: úterý 14. 00 - 15.30

(jinak vždy po předchozí telefonické domluvě (596 612 102).

 

Náplň práce výchovného poradce:

- péče o žáky, kteří byli vyšetřeni pedagogicko-psychologickou poradnou či specializovaným pedagogickým centrem a byla jim doporučena zvláštní péče (odesílání na kontrolní vyšetření, hlídání termínů platnosti závěrů z vyšetření, individuální vzdělávací plány, objednávky pomůcek pro děti s poruchami)

- spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, specializovanými pedagogickými centry, střediskem výchovné péče, odborem sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační službou, dětským lékařem, policií, metodikem prevence

- kariérové poradenství (volba povolání – informace pro vycházející žáky – možnosti dalšího studia, přijímací řízení, přihlášky, exkurze, spolupráce s úřady práce)

- pomoc při řešení problémů v souvislosti s vandalismem, eventuelně šikanou i dalšími sociálně-patologickými jevy, ale i problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi 

 

Informace pro rodiče 

Diagnóza ADHD

ADHD je vývojová porucha, můžeme ji charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Projevuje se hlavně u dětí školního věku. 

Charakteristické projevy dětí s danou poruchou:
- nesoustředěnost, roztržitost, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno kolem něho
- zvýšená pohyblivost a neklid, nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama, pošťuchuje se
- unáhlené reakce, vykřikování, skáče do řeči, ruší
- nepořádnost, potřebuje dohled, ztrácí věci, není pečlivé, nezapamatuje si

Chcete mu pomoci ?
Tresty a výčitky nemají žádný smysl !!!

Jak pracovat s těmito dětmi ?
- mít pochopení, trpělivost, klid – nedělá nám to naschvál
- každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady
- pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly
- volit činnosti na dobu 10- 15 minut, střídat s odpočinkem
- při práci mu dovolíme klečet, měnit polohy, může se projít
- musíme odstranit vše, co ho ruší, rozptyluje, s čím by si mohlo hrát
- zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky
- každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech
- hodnotit dosažené známky a výkony s ohledem na jeho možnosti, nesrovnávat s ostatními
- spolupracovat s učiteli
- stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole
- nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat

 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉHO VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ


Aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ke svému vzdělávání potřebují podpůrná opatření.
Škola poskytuje toto podpůrné opatření, pokud má žák při vzdělávání obtíže. Jestliže se jedná o obtíže pouze v jednom předmětu, zajistí daný vyučující po domluvě se zákonným zástupcem drobné úpravy ( metody, výukové postupy, hodnocení ).
Pokud se u žáka projeví obtíže ve více předmětech, úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola nově Plán pedagogické podpory – PLPP. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh na úpravy a v jakém předmětu. Podpůrná opatření budou uplatňována ve škole, ale také v rámci domácí přípravy, kdy učitel poradí rodičům, jak má doma se svým dítětem pracovat. Společně se zákonnými zástupci se vyhodnocuje efektivita zvolených úprav. Jestliže nedojde ke zlepšení ve vzdělávání žáka, pak zákonným zástupcům škola doporučí návštěvu školského poradenského zařízení a předá mu PLPP. Školské poradenské zařízení provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a vypracuje zprávu z vyšetření a také Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jestliže zákonný zástupce nenavštíví na doporučení školy školské poradenské zařízení a způsobí tak žákovi obtíže při vzdělávání, může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.
Kontrolní vyšetření na PPP si každý rodič zajišťuje sám, pokud o toto vyšetření má zájem. Požádá třídního učitele o vyplnění zprávy školy o žákovi, vyplněnou zprávu sám doručí na PPP a následně si zajistí termín vyšetření na PPP.

Poskytované služby jsou bezplatné!!!

Kontakt:
Pedagogicko psychologická poradna Ostrava
odloučené pracoviště
PPP Poruba

17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava - Poruba,
tel. 553 810 750, 553 810 751
mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz


Naše škola spadá do péče těchto odborných pracovníků:
Mgr. Martina Ptáčková - Běláková      speciální pedagog –  tel. 553 810 771
Mgr. Dagmar Děrgelová, psycholog -                                   tel. 553 810 770 

Poskytnou vám tyto služby :
diagnostika specifických vývojových poruch učení – dysgrafie, dysortografie, dyslexie...
vystavení odborných podkladů pro integraci žáků se specifickými poruchami učení nebo pro specializovanou péči
pomoc při volbě další školy či povolání – testy na profesní orientaci
individuální náprava specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
skupinová náprava specifických poruch učení
individuální terapeutické vedení žáků s osobními problémy
poradenské nebo terapeutické vedení rodin problémových žáků
nácvik efektivního učení
poradenská intervence (včetně telefonické) klientům v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto klientům
aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
konzultace k výchovným a výukovým potížím dětí
konzultace k rodinné situaci
přednášková činnost (školní zralost, výchovné problémy)
rodinná terapie
pomoc při navazování kontaktů s jinými odborníky (klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped, krizové centrum, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, atd.)
 

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem: 

- podléhá tzv. správnímu řízení, a proto při vyřizování má veškerá průvodní dokumentace jednací číslo
- zákonný zástupce si podá k řediteli školy tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)
- ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně vyrozuměn, zároveň se může zákonný zástupce v případě jakéhokoliv nesouhlasu v zákonné době odvolat
- žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP. IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně  s přihlédnutím k případným kompenzacím a změnám v individuálním přístupu k žákovi
- vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší, dále IVP podepisuje ředitel školy, třídní učitel a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu
- integrovaný žák bez IVP bude vzděláván tak, že při výuce budou brány na zřetel obecně platné zásady pro práci s integrovanými žáky, které jsou obsaženy v pokynech PPP 

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme u našich žáků: 

DYSFUNKCE - porucha funkční činnosti (např.d. mozková)- dysfunkční - nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci ...)
DYSGLOSIE - souhrnný název pro poruchy výslovnosti
DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní
DYSGRAMATISMUS - vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)
DYSKALKULIE - specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací
DYSLÁLIE - patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)
DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody - porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost
DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka 

Školní zralost – co tento pojem znamená
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Pojem školní zralosti bez rozlišení zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.
1. Fyzická zralost
Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity, že nestačí větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení nemocnosti dítěte.
2. Psychická zralost
Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč).Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.
3. Sociální a emocionální zralost
Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování. Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky "zralé" dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností. 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS )
Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

 

Základní údaje o Úřadu práce v Ostravě :


Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

• Ostrava: e-mail ips.ot@uradprace.cz  tel: 950 143 109-110
Velká 10, Ostrava - Moravská Ostrava, 3. patro ( orientační bod - velké placené parkoviště u Divadla loutek

Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová


Přijímací zkoušky

 

Přehled starších článků | Autor: Mgr. Jitka Magincová | Počet přečtení: 17563x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace