EVVO - EKOŠKOLA

1. září 2020

EKOŠKOLA
Co je ekoškola
Ekotým
Ekokodex
Analýza
Plán činností
Ekoodkazy
Ekologický kroužek
 

AKCE EVVO

PROJEKTY EVVO
 


Environmentálním vzděláním, výchovou a osvětou (EVVO) se rozumí:

- předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje,
- rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko - technologických, ekonomických a sociálních,
- podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání,
- ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích,
- působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje.

EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace.
Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého životního stylu.
Významem EVVO je snaha o vedení žáků k nutnosti pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí - jak ve výuce, tak při volnočasových aktivitách, k poznání vlivu a zároveň odpovědnosti jedince i celé společnosti. EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí (RVP) v kontextu vzájemných vztahů v rámci ŽP s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů.


EVVO je zakotvena v těchto platných právních předpisech: 

•  zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 
•  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost MŽP a MŠMT spolupracovat na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. ƒ
•  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, definuje v § 13 práva a povinnosti ústředních správních orgánů a krajů ve vztahu k zajišťování EVVO.
•  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání považuje mj. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje.
Soubor ve formátu application/ms-powerpoint

Prezentace EVVO

Typ souboru: *.pps | Velikost souboru: 11.558KB | Počet stažení: 2237x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 11763x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace