Analýza

6. února 2024

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13A, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2023/2024Výsledky analýzy
provedené žáky 2. stupně v průběhu projektového dne
ke Světovému dni Ekoškol
školní rok 2015 -2016

ODPADY

Silné stránky:

Třídíme papír, plasty, PET víčka, baterie, drobné elektrospotřebiče, hliník.
Směsný odpad z naší školy se odváží společností OZO Ostrava, papír je sbírán a odvážen v rámci soutěže společností A. S. A. group, PET víčka jsou poskytována k charitativním účelům (Dobrý anděl). Použité baterie a drobné elektrospotřebiče se v rámci projektu Recyklohraní nechávají odvážet firmou Asekol. Sbíráme dále i hliník.
V rámci výuky především přírodovědných předmětů, ale např. i v pracovních činnostech, při projektových dnech (Světový den Ekoškol, Den vody, Den Země, Mezinárodní den životního prostředí) jsou žáci informováni o nutnosti předcházení vzniku a snížení množství odpadů.
Odpadový materiál se využívá v rámci pracovních činností, výtvarné výchovy, při projektových dnech.
Škola nakupuje ve velkých baleních výkresy – snižuje se množství obalů i náklady na dopravu.
„Šmíráky“ se používají na prověrky, výtvarné práce, plakáty, kopírujeme oboustranně.
Z recyklovaných materiálů používáme recyklovaný papír a toaletní papír, obalový materiál větších rozměrů se dále zpracovává (projektové dny, Vv, Pč, Ekotým).
Ve škole není instalován automat na sladké nápoje ani cukrovinky.
Koše určené ke třídění odpadů jsou rozmístěny ve vestibulu a ve třídách, o jejich vynášení se starají žáci.
Žáci se účastní exkurzí do OZO Ostrava.
Úklid v okolí školy provádí žáci, kteří se také zapojují do celorepublikových akcí (např. Ukliďme Česko, 72 hodin)
Pokud produkujeme nebezpečné odpady, jsou zajištěny panem školníkem a následně se odevzdávají do OZO.
Ve škole nemáme nápojové ani jídelní automaty.
Školní jídelna není součástí školy, strava je zajišťována firmou Sodexo.
V blízkém okolí školy nejsou černé skládky.
Pokračujeme v projektu Recyklohraní.


ODPADY
slabé stránky
:

Někteří žáci hlavně vyšších ročníků ignorují třídění, což je zjištěno při kontrolách Ekotýmem a paní uklízečkou Fišerovou.
Je nutno umístit informace ke košům, jak správně třídit odpady.
Automat na mléčné výrobky (produkce odpadu, spotřeba energie), ne všechny děti použité kelímky třídí správně.
Ne každý žák má povědomí o tom, kde odkládat drobné vysloužilé elektrospotřebiče.Analýza školní rok 2015 -2016

PROSTŘEDÍ ŠKOLY


Silné stránky:

Celkové prostředí školy (hl. společné prostory) je na vysoké estetické úrovni.
Byl zrekonstruován pavilon B (zateplení, výměna oken), položeno nové linoleum ve spojovacích chodbách, vymalováno 1. patro, začal se využívat zrenovovaný pavilon D – 1.+2.ročníky.
Žáci, zaměstnanci i veřejnost využívají bazén v budově školy.
Ve škole je dostatek míst, na kterých jsou prezentovány práce i jiné aktivity žáků školních a mimoškolních akcí.
V prostorách chodeb se pro trávení volného času žáků nachází dostatek prostor – využívá se pingpongových stolů, stolů na stolní fotbálek, herních prvků nakreslených na podlaze - ke skákání panáka.
Květin je ve škole dostatek především na chodbách (na starost má především p.uč.Slováková s žáky v Pč), v některých třídách 2. stupně je co zlepšovat.
V areálu školy je také dost zeleně (velké množství jehličnatých, listnatých stromů).
O školní arboretum (, které vzniklo v rámci projektu podanému na Ministerstvu životního prostředí) a Oázu klidu (grant MMO) se starají především žáci pod vedením p. uč. Jurenkové, Šonovské a Slovákové s panem školníkem – průběžně jsou doplňovány rostliny i dosazovány dřeviny (v rámci Pč, mezin. Dne stromů – 7. A). Využívá se především k výuce v přírodě a ŠD.
Na zahradě a v okolí jsou instalovány ptačí budky a krmítka ( výrobky žáků Pč + projekt 72hodin –pod vedením p.uč. Burkové.
Školní hřiště (majetek obce) pod správou školy je využíváno pro výuku TV, sportovní akce školy, ŠD, akce pro veřejnost pořádané školou. Zároveň je přístupné veřejnosti.
Nábytek do tříd se doplňuje v souladu s hygienickými požadavky.


Slabé stránky:

Malá aktivita žáků v péči o květiny v některých třídách.
Rozšíření množství informačních cedulí ke květinám na chodbách.
Orientace v jednotlivých poschodích.


VÝSLEDKY ANALÝZY
PROVEDENÉ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO DNE ŽÁKY KE SVĚTOVÉMU DNI EKOŠKOL:
7. 11. 2014


PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Výuka probíhá v devětadvaceti kmenových třídách a několika odborných učebnách vybavených multimediální technikou, laboratoří, dvou dílnách sloužících k výuce pracovních činností, v učebně pěstitelství, cvičné kuchyni, hudebně, školní knihovně a výtvarné dílně. Součástí školy jsou i dvě tělocvičny a bazén. V atriu se nachází moderně řešená letní venkovní učebna. Vedle budovy školy se rozkládá arboretum, oáza klidu a sportovní areál s několika hřišti, které mají travnatý, asfaltový či umělý povrch. Dále zde využíváme běžeckou dráhu a sektory pro ostatní atletické disciplíny.

+ Je podnětné, vkusně a esteticky řešené (výtvarné práce, nástěnky, obrazy aj. umělecké předměty)
+ Na chodbách k volnému času o přestávkách slouží ping –pongové stoly, stolní fotbálky, v některých třídách se využívá tabule k vědomostním hrám
+ Po výuce je možné navštěvovat velké množství kroužků, k nimž je prostředí školy dobře přizpůsobeno – např. plavecký bazén, tělocvičny, keramika, sborový zpěv, počítačový kroužek, herny, knihovna aj.
+ Ve škole je velké množství nástěnek, které jsou aktualizovány učiteli, popř. žáky, kteří mají možnost upravit si třídu podle svého (poskytují také k výzdobě své práce)
+ O prostory ve škole se starají všichni zaměstnanci a žáci.
+ Ke zkulturnění prostředí slouží dostatek rostlin na chodbách i ve většině tříd,
- přidat by se mohly v prostorách sborovny, kabinetů, ředitelně. Ve třídách se o zeleň starají určení žáci, na chodbách pak vyučující spolu s žáky.
+ Arboretum a oázu klidu mají na starosti převážně učitelé přírodopisu a pracovních činností s dětmi v jednotlivých hodinách či při schůzkách Ekotýmu..
+ Na školních hřištích děti mohou trávit mimoškolní aktivity stejně jako široká veřejnost, pro niž jsou tyto prostory volně přístupné a napomáhají tak prevenci patologických jevů.
+ Školní zahradu využíváme pro pěstování okrasných rostlin i užitkových bylin, pozorování bezobratlých a ptáků, které v zimním období krmíme.
+ Každý žák má k dispozici také svou uzamykatelnou skříňku.

- Venkovní prostory v areálu školy by žáci chtěli využít také o přestávkách.
- Rozmístění tříd je návštěvníkům školy či menším žákům ne vždy jasné, chybí orientační popis.ODPADY

+ Ve škole třídíme papír a plasty v jednotlivých třídách, sbíráme PET víčka, hliník, použité baterie a drobné elektrospotřebiče (- ve vestibulu školy). Peníze z prodeje papíru jsou na konci roku rozděleny dle aktivity žáků jednotlivým třídám.
+ PET víčka se sbírají převážně k podpoře dětí s vážnou nemocí
+ výrobky z recyklovatelného materiálu slouží k výzdobě školy (využíváno ve Vv, Pč, akce ke Dni Země)
+ humus vzniklý kompostováním se využívá na školním pozemku k pěstování rostlin
+ Žáci odnášejí vytříděný papír a plastový odpad každý pátek do kontejnerů ve vestibulu školy. Ten je dále odvážen, stejně jako odpad směsný, firmou OZO Ostrava.

- Ne ve všech třídách jsou řádně označeny nádoby na třídění odpadu,
- za kontrolu třídění odpovídá služba ve třídě, ne vždy je tato kontrola důsledná
- Nejsou koše na tříděný odpad ve všech kabinetech, sborovně.
- Částečně popsané papíry se zcela nevyužívají, zbytečně se vyhazují do koše
- Ve škole je automat na mléčné výrobky, ne všichni žáci třídí použité kelímky správně.
- Ne každý žák má dostatečné povědomí o sběrných místech určených k ukládání použitých baterií a drobných elektrospotřebičů 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 5841x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace