Projekt česko-polská spolupráce ZŠ

28. listopadu 2018

Slavnostní závěrečné ukončení projektu
„Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu"

Dne 13. 11. 2018 vyvrcholil v Dolní oblasti Vítkovice (malý sál multifunkční auly Gong) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboři s názvem „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“.
Hlavním bodem závěrečného setkání bylo představení 16 krátkých filmů natočených žáky v průběhu realizace projektu. Téma všech natočených filmů bylo shodné – srovnání různých životních situací s a bez mobilu/internetu/PC/Facebooku, hrozba kyberšikany apod. Filmy přímo na místě hodnotila odborná porota a autoři tří nejlepších si odnesli věcné ceny v podobě deskových her. Vítězné video bude také uveřejněno v reportáži TV Polar, která se závěrečného setkání projektu účastnila.
Do projektu „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ se v průběhu roku 2018 zapojilo celkem 120 žáků a 14 pedagogů ze čtyř škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a ze Szkoły Podstawowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Slavnostní dopoledne v Dolní oblasti Vítkovice navštívila také místostarostka městského obvodu paní Mgr. Alena Pataky, ředitelé zapojených škol a zástupce poskytovatele dotace Euroregionu SIlesa. 

PROJEKT EU CZ – PL PŘEKRAČUJEME HRANICE
"Mezilidská komunikace –Tváří v tvář bez internetu"


Druhý 5 -ti denní pobytový zájezd pro žáky 8. ročníku s názvem: ,,Život začíná tam, kde končí Wi-Fi“ se uskuteční od 1. - 5.10.2018 na Morávce v horském hotelu Lipový.
Týdenní pobyt na Morávce bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her a budou plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu v Polsku. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením jednotlivých koordinátorů a pedagogů. Bude se jednat o úkoly na rozvoj důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce, komunikace a týmové strategie pro posílení vztahů mezi účastníky. Budou používány hlavolamy a úkoly pro odstranění bariér společenského kontaktu, orientace v mapě, apod. Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v menších skupinkách až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci. Vrcholem bude hra Outdoor trophy. Pro účastníky bude v místě konání zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu


Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu
(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001358)
Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 20 000,00 EUR
Rozpočet projektu: 27 722,00 EUR

Harmonogram realizace:
Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2018

Partneři projektu:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
- Miasto Racibórz, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
- Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace

Popis projektu:
Projekt řeší aktuální problém mladé generace (cílovou skupinou projektu jsou žáci 7. a 8. tříd ZŠ), která je ve většině aspektů života závislá na moderních technologiích, jako jsou počítače a přístup k internetu. Současná mládež si téměř nedokáže představit život mimo virtuální realitu, což je, vzhledem k vysoké návykovosti a množícím se zdravotním komplikacím, problém. Mezi mladými lidmi je nedostatek osobních setkávání, schází klasické formy komunikace tzv. tváří v tvář. Ta je čím dál častěji nahrazována elektronickou komunikací - v rámci komunikace cizinců toto platí dvojnásob. Projekt "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu" přispěje ke snížení závislosti žáků na moderních technologiích a také k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými školami jak na úrovni pedagogů, tak i na úrovni žáků.
Projekt si stanovuje několik cílů. Jednak je to další prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami - poznávání česko-polského pohraniční prostřednictvím vzájemných setkávání a výměny zkušeností žáků i pedagogů. Žáci základních škol prostřednictvím projektu poznají život a zvyklosti svých protějšků z druhé strany hranice a naváží na nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem", "Po stopách historie česko-polského pohraničí" a "Tanec bez hranic". Primárním cílem poté bude přimět a naučit žáky komunikovat mezi sebou (v rámci lokální spolupráce krajanů, ale i v rámci mezinárodní CZ-PL spolupráce) bez využití moderních komunikačních technologií - tzv. tváří v tvář. Žáci budou také řešit různé nahodilé až krizové situace bez pomoci moderních technologií ve spolupráci se svými spolužáky z obou stran hranic.
Projekt je složen z celkem 5 klíčových aktivit (dále jen KA). KA1 je řízení projektu (organizace, jednání apod.). KA2 je zaměřena na pedagogy jednotlivých partnerských škol, další tři jsou poté již zaměřeny na samotné žáky.

KA2 - Přípravné vícedenní setkání pedagogů (05/2018)
Přípravné vícedenní setkání pedagogů se uskuteční v místě, kde budou následně probíhat i dva turnusy týdenních pobytů v ČR v rámci KA4, tak ať si pedagogové ve spolupráci s externími lektory připraví program přímo "na míru" místu, kde budou následně i žáci. Klíčová aktivita bude koncipována jako naplánování podrobných harmonogramů dalších klíčových aktivit a také absolvování ukázky programu, který by byl přenositelný na žáky v rámci dalších klíčových aktivit - zajistí agentura, která bude zapojena i do přípravy KA4. Program bude rozdělen do tří částí - dopolední program bude obsahovat tzv. Dynamics, tedy týmové aktivity, které nemají pevně stanovený průběh a způsob řešení. Účastníci jsou obeznámeni s cílem aktivity a toho musí vlastním řešením dosáhnout. U aktivit je vyžadována velká míra komunikace a týmové spolupráce. Odpolední program bude obsahovat týmové hry na rozvoj paměti, trpělivosti, týmové strategie, spolupráce a komunikace. Denní program bude zakončen večerním Review, což je komunikační aktivita, při které se účastníci ohlédnou za uplynulými aktivitami a vyhodnotí úspěchy i neúspěchy skupiny. Celou aktivitu bude moderovat odborný lektor volnočasových aktivit, který účastníky směřuje k efektivní zpětné vazbě z celého dne. V průběhu dne budou členové organizačního týmu externí společnosti předávat své zkušenosti s organizací daných her a úkolů pedagogům. Na základě tohoto absolvovaného programu budou pedagogové schopni asistovat externí společnosti při přípravě KA4.

KA3 - Buďme offline (05 – 06/2018)
Cílem týdenního pobytu (2 turnusy týdenních pobytů - 2x 5 dní v Polsku - Istebna) bude příprava na navazující pobyty a hlavně cvičení rozvíjející u žáků mezilidskou komunikaci tváří v tvář - žáci budou hrát deskové a společenské hry, pantomimické hry, adlo, absolvují cvičení na čtení v mapě, Morseovu abecedu, kurz první pomoci, cvičení na spolupráci a důvěru, apod. Vše pod odborným vedením a hravou, záživnou formou s cílem odlákat žáky od virtuální reality a ukázat jim, že se mohou bavit a zažívat nové situace i v normálním reálném světě. Součástí této aktivity bude i workshop zaměřený na kyberšikanu a její prevenci, přičemž workshopu se zúčastní i zástupce místní policie, který tento problém představí žákům přímo z vlastní praxe. Zdravotníci, kteří budou přítomni na celém pobytu, předají účastníkům své zkušenosti s první pomocí. Teoretickou přípravu bude mít na starost odborná externí agentura. Účast lektorů odborné agentury bude v jednom z celkových pěti dní. Další dny bude program pod vedením koordinátorů/pedagogů zapojených škol. Večerní program pobytů bude také zaměřen na rozvoj spolupráce žáků obou národností a osvojování a procvičování si získaných dovedností. Žáci si vyzkouší hru na hudební nástroje a společný zpěv. Tuto aktivitu organizačně zajišťuje polský partner ze svého partnerského projektu „Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu“.

KA4 - Život začíná tam, kde končí Wi-Fi (10/2018)
Týdenní pobyt (2 turnusy týdenních pobytů - 2x 5 dní v ČR) bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her (zástupci z každé partnerské školy, tak ať dojde k promíchání žáků z obou stran hranice) a budou plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu v rámci KA3. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením jednotlivých koordinátorů a pedagogů, kteří mají zkušenosti z KA2. Účast lektorů odborné agentury bude ve dvou dnech (úterý a středa). Další dny bude program pod vedením koordinátorů zapojených škol. Bude se jednat o úkoly na rozvoj důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce a týmové strategie, komunikace, argumentace a posílení vztahů mezi účastníky. Budou zapojeny hlavolamy, úkoly pro odstranění bariér společenského kontaktu, orientace v mapě, apod. Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v menších skupinkách (tzv. Icebreakers) až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci. Vrcholem bude hra Outdoor trophy, kdy tým (12 členů) musí co nejefektivněji a nejrychleji proběhnout vytýčenou trasu s pneumatikou a kompletním vybavením. Na trase jsou připraveny záchytné body/překážky, které musí překonat. Večerní program pobytů bude také zaměřen na rozvoj spolupráce žáků obou národností a osvojování a procvičování si získaných dovedností. Pro účastníky bude v místě konání zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.

KA5 - Společné zhodnocení projektu v Ostravě (11/2018)
KA5 bude vyvrcholením celého projektu "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu". Všichni účastníci (120 žáků a 14 pedagogů) se sejdou na jednom místě (kulturní zařízení v Ostravě. Přidají se k nim i zástupci vedení škol, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Ratiboře a pozváni budou i zástupci ER Silesia, případně dalších orgánů poskytovatele dotace. V rámci tohoto jednodenního setkání v Ostravě si zrekapitulují zážitky, vyhodnotí průběh projektu a předají si ocenění za absolvování úkolů. Na závěrečné aktivitě projektu budou vystaveny fotografie zachycující průběh projektu. Součástí KA5 bude i promítání krátkých videí natočených žáky v průběhu projektu na téma mezilidská komunikace. Videa budou promítnuta účastníkům KA5 a nejlepší z nich budou odměněny cenami.

 

Týdenní pobyt

Cílem týdenního pobytu byla příprava na navazující pobyt v říjnu 2018 a hlavně cvičení rozvíjející u žáků mezilidskou komunikaci tváří v tvář. Žáci hráli deskové a společenské hry, pantomimické hry a divadlo, prošli kurzem první pomoci, prováděli cvičení na spolupráci a důvěru, apod. Vše probíhalo pod odborným vedením a to hravou, záživnou formou s cílem odlákat žáky od virtuální reality a ukázat jim, že se mohou bavit a zažívat nové situace i v normálním reálném světě. Součástí týdenních aktivit byl i workshop zaměřený na kyberšikanu a její prevenci, přičemž workshopu se zúčastnili i zástupci místní policie, kteří tento problém představili žákům přímo z vlastní praxe. Zdravotníci, kteří byli přítomni na celém pobytu, předali účastníkům své zkušenosti s první pomocí. Pod odborným vedením lektorů agentury si žáci rozvíjeli motorické a komunikační dovednosti na připravených týmových hrách. Ve volných chvílích žáci využívali sportoviště a vybavení ubytovacího areálu.


 

MINULÝ PROJEKT - "TANEC BEZ HRANIC"
Závěrečné vystoupení


Závěrečné vystoupení projektu ,,Tanec bez hranic“ se konalo dne 12.12.2017 v Ratiboři v kulturním centru. Kromě všech zúčastněných žáku a pedagogů se jej zúčastnili i představitelé obvodu MOaP, Ratibořského zastupitelstva a ředitelé všech na projektu se podílejících škol. Pozvání taktéž přijaly rodiče a rodinní příslušnici vystupujících žáků.
Závěrečné vystoupení začalo polským tancem polonézou, na kterém se představili všichni pedagogové, kteří se podíleli na projektu. Následovaly projevy jednotlivých představitelů obou obcí a také ředitelů škol. A pak to začalo. Jednotlivá taneční vystoupení žáků střídaly české a polské písně a krátké filmy z projektu. Celkem vystoupilo všech 120 žáků v devíti tanečních vystoupeních a na konci představení se žáci rozloučili společnou písní.
 


Návštěva polského gymnázia


Dne 30.11.2017 se konal poslední projektový den před závěrečným vystoupením. Tentokrát jsme se sešli v Ratiboři v tamním polském domě. Žáci si zde mohli vyzkoušet atmosféru a pohyb na pódiu a také nástupy na jednotlivé tance. Byla to taková malá generálka. Po ukončení programu v kulturním domě jsme se přesunuli na prohlídku ratibořského gymnázia a posléze na oběd.

fotogalerie zde:

 

Návštěva českých škol

Dne 21.11.2017 se na naší škole uskutečnila 6. aktivita z projektu Česko – polské spolupráce: "Tancem přes hranice".
Žáci všech zúčastněných škol se sešli v našich tělocvičnách ,aby si zopakovali tance, které se naučili na týdenních pobytech. Pod vedením lektorek z tanečního souboru Ondřejnica si žáci doplnili zapomenuté kroky a postoje lašských tanců. Polští žáci a učitelé navštívili české partnerské školy. Celodenní snažení vyvrcholilo společným tancem Hodinář, kterého se zúčastnilo všech 120 žáků projektu.

zde:
 

OPĚT JSME PŘEKROČILI HRANICE

Istebná - Polsko 2017
9.10. – 13.10.2017 - pětidenní pobyt

Naše cesta do Polska v rámci projektu Tanec bez hranic dopadla dobře a všichni jsme si ji užili. Po ubytování jsme šli na oběd, kde nás čekalo překvapení. Hned na začátku nás učitelé překvapili smícháním žáků různých škol u jednotlivých stolů. Díky tomu jsme měli šanci se seznámit s novými kamarády a nadále je mohli poznávat při společenských hrách. Abychom se nenudili, učitelé nám připravili vždy dopolední a odpolední program. Někteří z nás si vyzkoušeli lezeckou stěnu a stolní polské hry, při kterých jsme se hodně nasmáli. Na vyblbnutí a uvolnění jsme si udělali procházku do menšího aquaparku. Z celého týdne se nám 2 dny věnovaly lektorky polských lidových tanců. Přes jejich trpělivost a naší snahu se nám nakonec podařilo celou sestavu zatančit. Večery strávené na parketu byly velmi uvolňující a zábavné. Jeden z večerů jsme se sešli u ohniště, kde jsme sledovali scénky, které jsme sami vymysleli. Celý týden jsme si užili. Byl plný zábavy, hodně překvapení, snahy a radosti. Ještě před nasednutím do autobusu jsme se rozloučili se všemi novými kamarády a nakonec jim zamávali. Velké díky patří také všem učitelům za zorganizování výletu a trpělivosti s námi.
   


fotogaleriezde: 


 

Pobyt žáků ZŠ s výukou lidových tanců na
Malé Morávce v rámci projektu „Tanec bez hranic"


Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 se v obci Malá Morávka v Jeseníkách uskutečnila další aktivita projektu česko-polské přeshraniční spolupráce základních škol s názvem „Tanec bez hranic“.
Pětidenních pobytů, jejichž hlavním cílem bylo rozšíření spolupráce žáků z obou stran hranice a nácvik lidových tanců na závěrečné vystoupení projektu, se účastnilo celkem 80 žáků ze čtyř základní školy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a 40 žáků z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu z Polska.
Během pobytu v Malé Morávce se žáci společně naučili hned tři slezské tance: Dráteník, Řezník, Hodinář. Zpočátku z nácviku měli trochu obavy, ale nakonec je tanec doslova chytl. Taneční lektorky z folklorního souboru Ondřejnica žáky velmi chválily. Pobyt byl doplněn různými vycházkami, výlety, sportovními a společenskými aktivitami i naučnými exkurzemi. Žáci navštívili například Bruntálský zámek i aquapark, Uhlířský vrch i Karlovu Studánku. Během pěti dnů žáci navázali nová přátelství a už se těší na další setkání.
Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce, kdy na pětidenní pobyty v ČR navážou účastníci projektu obdobnými říjnovými pobyty v Polsku 6. – 13. 10. 2017.
Projekt „Tanec bez hranic“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) je financován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Fotky zde:


„Tanec bez hranic"Ve dnech 6. – 7. 4. 2017 začal první aktivitou projekt česko-polské přeshraniční spolupráce základních škol s názvem „Tanec bez hranic“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651). Spolupráce základních škol je financována z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Do projektu "Tanec bez hranic" jsou zapojeny čtyři základní školy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a polský partner - město Racibórz, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu.
Zrcadlovým projektem k „Tanci bez hranic“ je polský projekt "Taniec bez granic", který si klade stejné cíle a je určen pro stejnou cílovou skupinu. Za jeho organizaci zodpovídá polský partner z Raciborze.
Cílem projektů je prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami, poznávání kultury česko-polského pohraniční prostřednictvím výuky českých a polských národních a tradičních tanců. Žáci základních škol prostřednictvím projektu poznají kulturu svých protějšků z druhé strany hranice a naváží na nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem" a "Po stopách historie česko-polského pohraničí". Sekundárním cílem projektu je předávání zkušeností a znalostí mezi pedagogy. Hmatatelným výstupem projektu bude dvojjazyčná brožura, která bude obsahovat základní informace o zvolených národních tancích a zároveň bude dokumentovat průběh projektu.
V rámci projektu se uskuteční 6 klíčových aktivit. Z těchto 6 aktivit bude jedna aktivita zaměřena na pedagogy a zbylých pět již na samotné žáky. První aktivita proběhla v termínu 6. – 7. 4. 2017 v polské Istebne. Jednalo se o dvoudenní setkání pedagogů. Tato aktivita byla koncipována jako vzájemná výměna zkušeností z pedagogického prostředí obou stran hranice a příprava následujících aktivit projektu (návrh přesného harmonogramu, tvorba loga projektu, upřesnění výběru žáků).
Na tuto první aktivitu volně naváží aktivity již přímo zaměřené na žáky zapojených základních škol. Nejbližší akcí budou pětidenní pobyty žáků v České republice, které se uskuteční ve dvou turnusech v termínu 22. 5. – 2. 6. 2017. Projekt poté bude pokračovat až po letních prázdninách, a to pětidenními pobyty v Polsku (2. – 13. 10. 2017). Na podzim se také uskuteční jednodenní návštěvy všech partnerských škol a celý projekt bude zakončen prosincovým Závěrečným setkáním s tanečním vystoupením v Raciborzi.

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 5648x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace