Přijímací zkoušky

23. října 2018

Informace o volných místech pro 2. kolo přijímacího řízení:

Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení najdeme na webových stránkách SŠ nebo na webu příslušného krajského úřadu- viz odkaz:

https://www.msk.cz/skolstvi/

Do 2. kola přijímacího řízení si žák může podat neomezený počet přihlášek!!!Ukázkové testy k přijímacímu řízení najdete na těchto odkazech:

http://www.cermat.cz/


Převzato ze stránek MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na stredni-skoly-a-konzervatore).

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení

I. Obecné informace

1) Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy (dva obory vzdělání).

2) Jak vyplnit přihlášku v tomto školním roce?
Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

3) Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?
V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem školy. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů (je pevně dán).

4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?
Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

5) Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ,

6) Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce ?
Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, lze jej uvést v příloze přihlášky. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

7) Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.
Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem do 1. března středním školám, kam se uchazeč hlásí.

8) Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?
Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

II. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se konají jednotné testy

9) Koho se týká přijímací řízení do středních škol s jednotnými testy?
Jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat uchazeči do středních
- obory kategorie „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ)
- obory kategorie „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik)
- obor vzdělání Gymnázium
Jednotné testy se tedy netýkají oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

10) Kdy a kde se konají jednotné testy?
Termíny konání jednotných zkoušek stanovuje MŠMT a zveřejňuje na webových stránkách. Uchazeč může konat testy dvakrát. V prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Platí lepší výsledek, a to i křížem – matematika ze školy A, český jazyk ze školy B.

čtyřletá - 12. a 13. 4. 2021
víceletá - 14. a 15. 4. 2021


Tyto termíny testů nelze zaměňovat s termíny školních přijímacích zkoušek!!!

11) Je možné, že se uchazeč o přijetí do konkrétní, jím zvolené školy, bude muset dostavit na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech?
Ano. Taková situace může v tomto školním roce nastat v případě, že vedle výsledku jednotného testu bude v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou (do konce ledna) hodnocen i výsledek „školní“ přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů).

12) Co bude obsahem jednotných testů?
Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace.

13) Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?
Ředitelé škol mohou rozhodnout na základě doporučení školského poradenského zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů.

14) Je výsledek jednotných testů jediným kritériem, na jehož základě budu přijat?
Ne, jednotný test nemůže být jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí. Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška nebo jiné ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů.

15) Co když např. ze zdravotních důvodů nebudu moci konat jednotný test v řádném termínu testů?
Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

16) Jak se bude hodnocení z jednotných testů podílet na mém celkovém hodnocení?
 Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na vysvědčeních, výsledků jednotné zkoušky, výsledků školní přijímací zkoušky (pokud je stanovena), případně dalších skutečností. 

17) Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?
Odevzdání zápisového lístku – do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

18)Bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech přijímacího řízení?
Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení.

19)Co dělat po obdržení rozhodnutí o nepřijetí?
Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

20) Jak zjistím, na kterých školách jsou volná místa pro druhé kolo přijímacího řízení?
Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení najdeme na webových stránkách SŠ nebo na webu příslušného krajského úřadu.Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny na počítači.

Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou vytištěné přihlášky z počítače. V devátém ročníku automaticky všichni žáci obdrží tyto přihlášky. Zkontrolujete své osobní údaje i známky a dopíšete název vybraných škol.

Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje). Dále zapíšete termín přijímacích zkoušek, také doporučujeme prázdné kolonky proškrtat.


- Více informací o přijímacím řízení na http://www.msmt.cz/

- Informace ohledně oborů a volby povolání www.infoabsolvent.cz 


Upozorňuji, že žáci, kteří vycházejí z nižších ročníků a volí si studijní obory s kódem E, musí mít vyšetření z PPP. Zákonný zástupce by měl toto vyšetření včas objednat a zajistit.

                                                                                          
Zjištění profesní orientace – pro vycházející žáky

Rozhodujete-li se o budoucí profesi svého dítěte, ne každé dítě či rodič má jasnou představu.

Můžete se obrátit:

- informační a poradenské středisko pro volbu povolání při úřadu práce

- využít „Dny otevřených dveří“, které jednotlivé školy nabízejí

- kontaktovat Centrum kariérového poradenství

- Pedagogicko psychologická poradna je schopna zjistit základní studijní předpoklady žáka,schopnost snášet zátěž, osobnostní vlastnosti, zájmy, motivace ( v případě zájmu kontaktujte PPP Ostrava – Poruba, tel. 553 810 750, 553 810 751) do 30. listopadu  


Pokud Vaše dítě bylo vedeno v Pedagogicko psychologické poradně pro specifické vývojové poruchy učení  vystavuje Pedagogicko psychologická poradna doporučení o vhodném postupu při konání přijímacích zkoušek. 


Potvrzení o poradenské péči  - tato zpráva obsahuje:

·   jednoznačnou diagnózu specifických poruch učení
·   jaká péče a jak dlouho byla dítěti věnována
·   zhodnocení stavu po ukončení reedukační péče (současný stav) , v čem žáka zohlednit, případně i doporučení  na konání  alternativní formy přijímací  zkoušky (týká se jen výjimečných případů).

Přehled starších článků | Autor: Mgr. Jitka Magincová | Počet přečtení: 5579x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace