MOaP

8. září 2010

REALIZACE PROJEKTŮ
PROJEKT- Technika v estetickém prostředí

Cílem našeho projektu byla estetizace prostředí naší školy. Chtěly jsme tímto oživit vstupní prostory školy, strohé chodby a zapojit žáky do zvelebování společných prostor. Přesvědčily jsme se o tom, že právě jim není lhostejné prostředí, ve kterém tráví většinu pracovního týdne. A to je další forma působení na mladého člověka, který se naučí vážit si hodnot kolem sebe, když k nim přispěl svou vlastní prací.

Realizační tým byl složen z učitelů pracovních činností, přírodopisu i dalších pedagogů. Do realizace se také ochotně zapojili žáci a členové ekologického kroužku. Ochotně přesazovali a upravovali zeleň a květinovou výzdobu. Žáci ekologického kroužku nám také přislíbili, že si vezmou patronát nad jednotlivými skupinami květin a budou se o květiny starat.

Díky prostředkům, které jsme získali, se nám skutečně podařilo zkulturnit školní prostředí. Nyní nabízíme dětem nejen výuku prostřednictvím nejmodernějích metod a techniky, ale rovněž celou řadu mimovýukových aktivit. Kultura prostředí přispěje nejen k tomu, aby se žáci cítili ve své škole dobře, ale sehraje i svou roli ve výchově a přispěje ke kulturnímu vývoji našich žáků. Navíc naši přírodovědci získali nový studijní materiál pro oživení svých hodin. Také chceme celoročně zapojit žáky s různými formami poruch učení s vyšším počtem hodin pracovních činností. Tato práce jim později pomůže lépe se zapojit do praxe.

Květinová výzdoba chodeb a výukových místností nepochybně mnohonásobně pozvedla celkový dojem školy. Na webových stránkách školy jsme informovali širokou veřejnost o tom, jak tento projekt probíhal. Ve fotogalerii se rodiče a přátele školy mohli přesvědčit o tom, že naše snaha nebyla zbytečná a že prostředky získané ze Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byly účelně vynaloženy. Dík patří tedy především Vám, za dotaci, ale také všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz byl prezentován na školních nástěnkách a webových stránkách s textem „Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“.

Za realizační tým: Ing. Jarmila Mertová, Mgr. Eva Bernátková, Mgr. Vladislava Slováková

Příloha: fotodokumentace Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

v Ostravě dne 16. 5. 2010  
PROJEKT- Časopis Poškoláček   
 
Termín konání : leden – červen, říjen – prosinec 2010   
 
Kroužek Časopis Poškoláček probíhal pravidelně jednu vyučovací hodinu týdně jako volnočasová aktivita, kdy jednotliví žáci či skupinky žáků pracovali na jednotlivých úkolech, které písemně zpracovávali na počítači.
Prováděli rozhovory, tvořili různé slohové práce, vymýšleli básničky, pořizovali informace z internetových zdrojů apod. Rovněž se zúčastnili dětské tiskové konference, kterou pořádá Středisko volného času na Ostrčilově ulici.
S hotovými čísly, doplněnými ilustracemi a fotkami, dále pracovaly jednotlivé třídy, např. v hodině čtení, prvouky, slohu nebo o přestávkách.
Finanční prostředky získané z  prostředků městského obvodu MOaP byly využity na nákup kancelářských potřeb (xerografického papíru a tonerů), potřebných pro tisk časopisu.
Každé číslo „Poškoláčka“ bylo také zveřejněno na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.
Cíl projektu, tj. vhodné využití volného času a zvýšení čtenářského zájmu žáků, byl dodržen. Zvýšila se úroveň čtenářských i komunikačních dovedností a počítačová gramotnost žáků. Vedli jsme žáky k samostatnosti i k tomu, aby se stali zodpovědnými za svou práci a spolupracovali jeden s druhým.
Rádi bychom poděkovali Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který nám poskytl na tuto aktivitu dotaci ze svého rozpočtu. Bez finančního příspěvku by nebylo možné výše uvedené činnosti dětí uskutečnit.

Zpracovala: Lucie Vykoukalová 
  
Ukázky z časopisů naleznete ZDE.Stáhněte si je a nakoukněte.


  
  
  
 

Přehled starších článků | Počet přečtení: 6394x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace